Eğitim

Özel İstanbul Koleji’nde Türk Milli Eğitimi gerekleri doğrultusunda bilgi teknolojilerini kullanan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, eleştirel düşünme yetenekleri gelişmiş öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Okulumuz; bilgiye ulaşmanın, öğrenmeyi öğrenmenin yollarını gösterip düşünme becerilerini kazandırma, araştırma ve çevre ile iletişim kurma gibi hayat boyu gerekli olguları kazandırırken; öğrencilere aynı zamanda ürettikleri projelerle kendilerini ifade etme ve teknolojiden yararlanma olanağı sağlar. Etkin öğrenme modeli uygulanan okulumuzda her öğrencinin konuyu kendine özgü doğru metot ve yaklaşımla öğrenebileceği ve kendi seviyesinin en üst düzeyine çıkabileceği felsefesi geçerlidir.

40 dakikalık dersler halinde haftada 12 saat olarak yabancı öğretmen tarafından verilen İngilizce derslerinde öğrenciler yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. Satranç, müzik, resim, dans, yüzme ve Beden Eğitimi dersleri çocukların her yönde gelişmelerine ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya olanak tanır. Çoklu zeka kuramına dayanan çalışmalarla her çocuğun bireysel özellikleri öne çıkarılır.

Özel İstanbul Koleji’nin eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflarda branşlaşmış uzman öğretmenler eğitim vermektedir. Her eğitim yılı sonunda bu sınıfları okutan öğretmeler detaylı bir “gelişme raporu” ile öğrencilerini bir üst sınıf öğretmenine devrederler. Okuttuğu yaş gurubunda uzmanlaşmış öğretmenler; yeni gelişmeleri sürekli takip ederek, bu yaş grubu ile ilgili seminerlere katılarak kendilerini geliştirirler. 1. sınıflarda satranç ve dans dersleri haftalık ders programı içinde işlenir. Sosyal ve bedensel gelişimleri için ayrıca yüzme ve tenis sporu dersleri haftalık periyotlarda yapılır.

2. ve 3. sınıflarda Hayat bilgisi dersi öğrenci merkezli işlenmektedir. Temalarla beraber işlenen konularla öğrencilerde katılım gibi beceriler geliştirilir. Bu beceriler geliştirilirken, özsaygı, özgüven, sevgi, saygı, doğruluk gibi nitelikler de edindirilmeye çalışılır. Öğrencilere araştırma ve proje ödevleri verilerek, bilgi teknolojilerini kullanma, araştırma yapma, sorumluluk alma, işbirliği yapma gibi beceriler edindirilir. Türkçe dersleri öyküler, dramalar yoluyla işlenerek ilgi çekici hale getirilmeye çalışılır. Matematik dersinde aktif öğrenme ile kendine güvenen, öğrenmeye hazır, düşünme becerileri gelişmiş öğrenciler amaçlanır. Ders işlenirken soru-cevap, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, proje tabanlı öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılır. Öğrencilerimize sınıfta yapılan çalışmaları pekiştirme ve üzerine aldığı bir sorumluluğu yerine getirme disiplini aşılamak anlamında genelde hafta sonları ödevler verilir. Evde ailesinin yardımı olmadan cevaplayamadığı soruları okulda öğretmeni ile cevaplaması önerilir.

4. sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi ve Teknoloji, Matematik dersleri branş öğretmenleri ve sınıf öğretmeni tarafından yapılır. Bu yöntem SBS (Seviye Belirleme Sınavı) çalışmalarının alt yapısını oluşturması açısından çok önemlidir.

İlkokulda 1.sınıftan itibaren yabancı öğretmenler eşliğinde İngilizcenin doğal konuşma ortamında öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Bu sebepten dolayı İlkokul derslerine 1. sınıfta sadece yabancı öğretmen, ilerleyen sınıflarda ise yabancı ve Türk öğretmenin eşit ağırlıkta ders vermesi ile İngilizce öğrenim programı yürütülür. Tüm sınıflarda İngilizce dersleri için seçilen kitaplar çoklu zeka kuramına uygundur ve böylece her öğrencinin kapasitesinin en üst seviyesine çıkması amaçlanır.
 
4.sınıf ilkokulun son sınıfı sayıldığından, hedeflenen yabancı dil seviyesinin duygu ve düşüncelerini yabancı dil olarak aktarabilmeleri için çalışılır.
 
Okulumuzda Avrupa Dil Birliği’nin (CEF) yapmış olduğu çalışmalarla standardize edilmiş olan dil eğitimi öğrencilerimize ileriki yaşamlarında çok kolaylıklar sağlayacaktır.
 
İlkokul ve ortaokul birimlerinde okulumuz öğrencilerinin her dersten, bir sonra ki konuya geçmeden varsa eksik bilgileri ek çalışma ve dersler uygulanarak, eğitimlerinin tamamlanması sağlanır.